Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade

О нама

Ilustracija

У организацији Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и шведског донаторског пројекта за унапређење земљишне администрације у БиХ “ЦИЛАП” у Републици Српској почетком јануара 2017. године је почела пуна имплементација Регистра цијена непокретности.

Основна сврха Регистра цијена непокретности је планско праћење цијена на тржишту, а у циљу процјене тржишних вриједности непокретности. Евиденција цијена непоктретности се води у систему Регистра цијена непокретности кога чине wеб апликација и централна база података. У систем се евидентирају купопродајни уговори. Како би се добиле релевантне информације о вриједности земљишта и некретнина, потребни су власнички и просторни подаци. Основни подаци обухватају:

  • Опште податке уговора (општина, нотар, датум уговора, бр. уговора, цијена),
  • Податке о учесницима у промету (купац, продавац),
  • Податке о непокретности (кат.општина, број парцеле, површина, терети, гео-локација, подаци о квалитету непокретности у промету).

Како би РЦН обезбјеђивао реалну слику тржишта непокретности у оквиру овог система се обавља и верификација података који се уносе из уговора. Верификација обухвата поређење информација о прометованим непокретностима са фактичким стањем на терену и статистичку селекцију података за анализу тржишта непокретности.

Користи од Регистра цијена непокретности су:

  • Транспарентно и стабилно тржиште некретнина
  • Пораст БДП – бруто домаћег производа. По подацим Агенције за статистику БиХ за 2014. годину некретнине непосредно утичу са 5-6% на БДП, према томе тржиште некретнина јесте једна од најјачих друштвених грана сваке државе (радна мјеста, финансирање, порези=БДП расте)
  • Регистар цијена непокретности служи за израду планова и извјештаја неопходних за праћење тржишта и процјену вриједности некретнина за потребе становништва, банака, инвеститора, процијенитеља
  • Поред већ наведених сврха Регистра цијена непокретности постоје још и друге јавне сврхе, одређене законом као што су експропријације, порез на насљеђе и поклон, креирање политике употребе земљишта, до узимања хипотекарних кредита.

У систем Регистра цијена непокретности у Републици Српској укљученe су све подручне јединице и подручне канцеларије Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, а обуку је прошло 80 оператора за комплетну територију Републике Српске. Рад је устројен на начин да постоје 4 координациона центра: центар Бања Лука, Центар Бијељина, центар Требиње и центар И. Н. Сарајево.

Контакт:

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове


Трг Републике Српске бр. 8, 78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006

E-mail: uprava@rgurs.org
registar.cijena@rgurs.org
www.rgurs.org