Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade
Ilustracija

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Чланом 118а Измјена и допуна закона о премјеру и катастру Републике Српске, објављеном у Службеном гласнику Републике Српске бр. 110/2016, дефинисано је следеће:

Упитник Регистра цијена непокретности је обавезан прилог Захтјева за спровођење промјена на основу уговора о купопродаји у катастру непокретности или другој евиденцији из члана 189. овог Закона.

Ступањем на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске објављен дана 09.10.2023.године у Службеном гласнику Републике Српске број 90/23, измјењени су и чланови 103 и 131. закона. Наведеном измјеном прописано је да се уз захтјев за упис промјена на непокретностима доставља и упитник из члана 118а.став 4. тачка в) истог закона, ако је основ промјене уговор о купопродаји. Упитник попуњава учесник у промету/заступник(пуномоћник), а потпис овјерава нотар.

УПИТНИК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ (PDF формат)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА (PDF формат)


Контакт:

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове


Трг Републике Српске бр. 8, 78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006

E-mail: uprava@rgurs.org
www.rgurs.org
registar.cijena@rgurs.org

Тел: +387 51 456 273 (ПЈ Бања Лука)