Logo Uprave

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Logo Vlade

ИЗВЈЕШТАЈ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ (28.12.2017.)

Економија заснована на тржишту подразумијева да се основна економска питања рјешавају у интеракцији међу учесницима на тржишту, уз адекватну подршку јавне управе. У оваквим економијама цијене производа и услуга се формирају у односу на силе понуде и потражње.

За земље у транзицији обезбjеђивање транспарентности тржишта је један од основних услова за несметан развој тржишта непокретности, и функционисање у складу са тржишним принципима.

У Републици Српској је у току процес успоставе Катастра непокретности као јединственог регистра о непокретностима и правима на њима што ће створити повољнију климу за развој тржишта непокретности. У току успоставе катастра непокретности треба обезбjедити комплетну покривеност територије дигиталним катастарским плановима, као и усмјерити развој Регистра цијена непокретности на начин да се подаци што више приближавају de facto стању. Република Српска би морала да прати кретања на тржишту непокретности у сврху доношења одговарајућих економских и политичких одлука имајући у виду да према подацима Агенције за Статистику БиХ за 2014. годину послови са непокретностима чине 5-6 одсто бруто друштвеног производа.

Јавно доступан и свеобухватан Регистар цијена непокретности са поузданим тржишним подацима је неопходан Републици Српској. Транспарентност и доступност података Регистра ће омогућити развој тржишта непокретности и формирање реалних цијена на основу закона понуде и тражње.

Основни циљеви Регистра цијена непокретности у Републици Српској јесу праћење и евидентирање кретања цијена непокретности на тржишту непокретности, анализирање тржишта непокретности и израда извјештаја о догађањима на тржишту непокретности, обезбjеђивање података о цијенама непокретности за потребе хипотекарних кредита, експропријације,.. чиме ће се обезбједити транспарентност и развој тржишта непокретности тј. да се цијене непокретности формирају на основу стварне понуде и потражње.

Подаци регистра цијена непокретности представљају основу за израду модела за израчунавање вриједности непокретности. Након развоја одговарајућих модела биће могућа успостава система масовне процјене вриједности непокретности који ће представљати основ за обрачун реалног пореза на непокретност.

ИЗВЈЕШТАЈ О ОБИМУ ТРЖИШТА НЕПОКРЕТНОСТИ И ЦИЈЕНАМА У КУПОПРОДАЈНИМ УГОВОРИМА

У табели „Извјештај о обиму тржишта непокретности и цијенама у купопродајним уговорима“ дати су следећи подаци:

  1. Укупан број купопродајних уговора у Републици Српској које су били предмет уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у 2017. години.
  2. Укупан број непокретности садржаних у купопродајним уговорима које су биле предмет уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове у 2017. години.
  3. Сума свих цијена непокретности остварених у купопродајним уговорима које се налазе у Регистру цијена непокретности Републике Српске
  4. Укупан број купопродајних уговора, непокретности и сума свих цијена непокретности остварених у купопродајним уговорима које се налазе у Регистру цијена непокретности у оквиру појединачних административних општина
  5. Укупан број прометованих непокретности по врстама непокретности у оквиру административних општина
  6. Укупан број прометованих непокретности по врстама непокретности у Републици Српској

Подаци који се налазе у табели су необрађени подаци из купопродајних уговора и упитника, а који су били предмет уписа права власништва у подручним јединицама и подручним канцеларијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у 2017. години: (извјештај у PDF формату)

Tabela

У Републици Српској цијена најскупљег прометованог стана са двије оставе и двије гараже износи 631.000,00 КМ, док најскупљи квадратни метар стана износи 4.344,44 КМ.

Цијена најскупље прометоване куће у Републици Српској је 618.123,72 КМ.

Цијена најскупљег прометованог пословног простора је 845.790,00 КМ, а најскупљи квадратни метар пословног простора износи 6.173,65 КМ.

Број првих продаја (куповина непокретности директно од инвеститора) у Републици Српској:

  • станови - 2076
  • пословни простор – 145
  • гараже (посебан дио објекта) – 231

Преглед броја приступа Јавном увиду у податке Регистра цијена непокретности у периоду од 29.11. - 14. 12. 2017. год.:

Slika 1

Слика 1. Број приступа Јавном увиду по државама

Slika 2

Слика 2. Број рачунара са којих се приступало Јавном увиду

Slika 3

Слика 3. Сајтови са којих је приступано Јавном увиду